Všeobecné  obchodní podmínky

pro vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 

Přihlášením na kurz účastník potvrzuje, že souhlasí s níže uvedenými podmínkami. V případě, že účastník do kurzu přihlašuje další osoby, je povinen tyto osoby s obchodními podmínkami seznámit a Institut RM – IČ 75550245, v provozovně na Statku Bernard, Šachetní 135, 357 41 Královské Poříčí,  současně předpokládá, že s nimi souhlasí.

 

I. Podmínky přijetí do masérského kurzu

- dovršených 18 let

- zdravotní způsobilost: dobrý zdravotní stav bez vlivu léků, alkoholu či drog

- řádně uhrazené kurzovné, nebo zálohy

 

II. Platby za kurzy

Přihláška na kurzy (jakoukoliv formou) je závazná. Je vyžadováno zaplacení nevratné zálohy 1000,- Kč na účet: 2425758369/0800. Jako variabilní symbol prosíme uvádějte datum konání kurzu a ve zprávě pro příjemce své jméno, příjmení a název kurzu. Záloha je splatná do 7 dnů od oznámení přijetí do kurzu, doplatek pak v den konání kurzu.

Případné vypsání faktury na kurz je nutné vyžádat na telefonním čísle 737 721 488 nebo na e-mailové adrese: info@institutrm.cz

 

Storno podmínky

Záloha na kurzy je nevratná. Po dohodě je možné jak zálohu, tak doplatek přesunout na další termín vybraného kurzu. Pokud se klient kurzu nezúčastní a nekontaktuje školu alespoň jeden den předem, není možné vyžadovat ani vrácení doplatku kurzovného.

V případě zrušení kurzu ze strany Institutu RM, bude celá platba automaticky vrácena na účet klienta.

Při neúspěšném složení závěrečné zkoušky je možné zkoušku opakovat. Termín opravné zkoušky závisí na domluvě se zkoušejícím, přičemž za každý opravný termín si Institut RM účtuje poplatek 500,- Kč.

 

III. Průběh kurzu

Výuka probíhá v 50-ti minutových blocích rozdělených 10-ti minutovými přestávkami, případně s půlhodinovou pauzou na oběd. Teoretická i praktická část je vyučována v prostorách Institutu RM.

Veškeré studijní materiály budou klientům poskytnuty školou. Klientům není povoleno tyto materiály kopírovat, prodávat či distribuovat třetím stranám. V praktické části se aplikace masérských technik a hmatů učí klienti mezi sebou a na přítomných figurantech.

Klient se zavazuje plně respektovat instrukce lektora v průběhu výuky. V případě porušení pravidel může být z výuky vyloučen.

 

IV. Zpracování osobních údajů

Klient souhlasí se zpracováním a uchováváním osobních údajů Institutem RM pro účely vystavení certifikátu a vedení databáze klientů. Osobní údaje jsou chráněny dle ustanovení § 5, odst. 2, zákona č. 101/2000 Sb.

Institut RM není oprávněna předávat osobní údaje klientů třetím stranám.

 

V. Doprava a ubytování

Doprava ani ubytování nejsou součástí ceny kurzu. Každý klient si dopravu, ubytování a další související náklady zajišťuje a hradí sám.

 

VI. Další ujednání

Klienti souhlasí s případným pořízením ilustračních fotografií či audiovizuálního záznamu své osoby v průběhu semináře, s jejich využitím pro výukové materiály či jiné s výukou související účely a s jejich případným uveřejněním na internetu za účelem prezentace Institutu RM.

 

Institut RM si vyhrazuje právo na změnu termínu kurzu z důvodů mimořádných okolností. O tomto budou klienti informováni e-mailem, SMS či telefonicky co nejdříve to bude možné.

 

VII. Závěrečná ustanovení

 

 Bezpečnost práce a prevence rizik na pracovišti

Vstupem do provozovny vyjadřuje zákazník souhlas se svou povinností dodržovat pravidla bezpečnosti práce a prevence rizik na pracovišti provozovatele a povinností dodržovat bezpečnostní pokyny instruktora.

 

 Platnost a účinnost

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1.1.2021.